Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat az Ön böngészőjében lehet módosítani.

Kapcsolat

Ionix Bt./ Ruhaszerviz, divatáru-, rövidárubolt
1094. Budapest
IX. Tompa u. 22.
Telefonszám: +36 20 353 6447
bibolya57(a)gmail.com

Fogyasztói tájékoztató
Fogyasztói tájékoztató

Fogyasztói tájékoztató

Cégünk neve: Ionix Bt.
cégjegyzékszám: 13-06-036021
adószám: 20620071-1-42
bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-25107049
székhely: 1156. Budapest Páskomliget utca 38.  9/39.

webáruház működési eng.sz.: 7/2015 / 

üzletünk címe: 1094.Budapest Tompa u. 22. Ruhaszervíz
postai cím: 1094.Budapest Tompa u. 22. Ruhaszervíz
telefonszám: 06-20-353-6447

ügyintéző: Budaváriné Báji Ibolya
e-mail elérhetõség:
info@ionixdivat.hu

Tárhely- és programszolgáltatónk:   Bohemiasoft s.r.o.

címe: Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice
cégjegyzékszám: 28090403
adószám: CZ28090403

telefonszám: 06-21-252-6800

ügyintéző: Kácsor Attila

e-mail elérhetőség: info@eshop-gyorsan.hu

Forgalmazott termékek köre:

új és divatos ruházati termékek

ékszer,bizsu, díszműáru

ajándéktárgy

kreatív-, hobbitermék

különféle textil-, és rövidáru

Megrendelésével cégünk és Ön között írásba foglalt szerződés jön létre, mely ránk nézve teljesítési-, Önre nézve fizetési kötelezettséggel jár.

A szerződés nyelve: magyar

A megrendelés menetéről részletesen itt olvashat.

1.Szállítás és átvétel

Az ország egész területére a Magyar Posta segítségével juttatjuk el termékeinket a lehető leggyorsabban. Az IonixDivatWebáruház-ban kínált termékek 90 %-a készleten van, ezért általában 2-3 munkanap alatt megérkeznek a vásárló által megadott szállítási címre! Egyes termékek esetén a szállítási határidő lényegesen hosszabb lehet, de ez minden esetben fel van tüntetve a termékek adatlapján..
A határidőt banki előreutalásos fizetési mód választása esetén a pénz bankszámlánkra érkezését követő első munkanaptól számítjuk. Kérjük, hogy olyan címet adjon meg, ahol napközben a Posta munkatársától át tudják venni a terméket.

Személyes átvétel esetén legkorábban a megrendelést követő második munkanapon lehet átvenni a terméket üzletünkben:

Budapest IX. Tompa utca.22. Ionix Ruhaszervíz hétköznapokon 10-17 óráig.

(A megrendelt, de még át nem vett termékeket 15 napig tároljuk)

Szállítási díj - a Posta mindenkori díjszabása szerint a termék súlya alapján

   - személyes átvétel esetén természetesen díjat nem számítunk.

2.Fizetés

A rendelés során kiválasztottak szerint előreutalással, vagy személyes átvétel esetén készpénzzel/bankkártyával.

bankszámla-tulajdonos: Ionix Bt.

számlaszám: Erstebank 11600006-00000000-25107049

3. Panaszkezelés

Panasza esetén kérjük, forduljon a fent megjelölt elérhetőségeink valamelyikén ügyfélszolgálatunkhoz.

4. Elállás joga (távollévők közötti)

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre:

e-mail: info@ionixdivat.hu

postacím: 1094. Budapest Tompa u.22. Ruhaszervíz

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai:

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (kivéve a visszajuttatás költségei).

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállási jogának gyakorlásakor Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a visszaküldő viseli.

A termék esetleges értékcsökkenését levonjuk a visszatérítés összegéből. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5. Kellékszavatosság / hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Ön az Ionix Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön az Ionix Bt. szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az Ionix Bt. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


6. Termékszavatosság

A termék hibája esetén Ön - választása szerint – a kellékszavatosságnál meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Hibás teljesítés esetén a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján az Ionix Bt.  jótállásra köteles.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha az Ionix Bt., mint jótállásra kötelezett kötelezettségének az Ön, mint jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban kitűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az Ionix Bt. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Általános feltételek

A Vásárló kérheti a termék cseréjét, ha az a vásárlástól számított három munkanapon belül meghibásodott. Ha a cserére nincs lehetőség, a Vásárló választása szerint a termék vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más terméket kell részére szolgáltatni.


Távollévők között kötött szerződések esetében (pl. csomagküldő) a Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a távollevők között kötött szerződésekről: A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).

A jótállási igényt számlával, vagy kiállított garancialevéllel lehet érvényesíteni a garancialevélen feltüntetett időn belül.

A termék visszaszállításáról minden esetben a Vásárló gondoskodik, annak költségei a Vásárlót terhelik. Utánvétes, illetve portóval küldött csomagokat nem veszünk át.


Tájékoztatjuk, hogy amennyiben panaszát az Ionix Bt. elutasítja vagy annak tartalmával nem ért egyet, úgy panaszával az alábbiakhoz fordulhat:

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. III. emelet 331.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06-1-269-0703

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Tel: 06-1 / 459-4800.Ionix Bt.

Tel.: 06-20-353-6447

info@ionixdivat.hu

Hogyan vásároljunk? Fogyasztói tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató

NjI5NW